Skaitmeninių paslaugų aktas („SPA“).

BMW AG (toliau „BMW“, „mes“, „mus“, „mūsų“) šioje svetainėje siūlo tarpininkavimo paslaugas, apibrėžiamas Skaitmeninių paslaugų akto (toliau – „SPA“) 3 straipsnio g) punkte ir kurioms taikoma toliau pateikiama informacija šio akto nustatyta tvarka:

1. Kontaktų centrai SPA klausimų sprendimui (SPA 11 ir 12 straipsniai)

Mūsų centrinio kontaktų centro, skirto valstybių narių valdžios institucijoms, Komisijai ir valdybai, kaip nurodyta SPA 61 straipsnyje (SPA 11 straipsnio 1 dalis) ir mūsų paslaugų gavėjams (SPA 12 straipsnio 1 dalis) kontaktiniai duomenys yra: 

El. paštas: office@bmw.lt 

Su mumis taip pat galite susisiekti telefonu: +370 5 2 740 404 

Su mumis galite bendrauti lietuvių ir anglų kalba.

2. Skaidrumo ataskaitos (SPA 15 straipsnis)

Pagal SPA 15 straipsnio 1 dalį kartą per metus privalome viešai skelbti skaidrumo ataskaitas apie bet kokį mūsų atliekamą turinio moderavimą. Tokią ataskaitą, kai ji bus paruošta, galėsite rasti čia.

3. Pranešimų ir veiksmų mechanizmas (SPA16 straipsnis)

Pagal SPA 16 straipsnį fiziniai ir juridiniai asmenys turės galimybę pateikti pranešimus apie informaciją, kuri, jų manymu, yra neteisėto turinio bmw.lt. Tai galite padaryti siųsdami el. laišką adresu office@bmw.lt. Jei norite pateikti tokį pranešimą, nurodykite šią informaciją: 

a) pagrįstą paaiškinimą, kodėl teigiate, kad pateikiama informacija yra neteisėto turinio; 

(b) nuorodą į tikslią tos informacijos elektroninę buvimo vietą, pavyzdžiui, tikslų URL adresą (-us), arba, jei reikia, papildomą informaciją, leidžiančią nustatyti paslaugos rūšies arba pateikto turinio neteisėtumą; 

c) jūsų vardą, pavardę ir el. pašto adresą (išskyrus atvejus, kai tai yra informacija, kuri, jūsų manymu, yra susijusi su nusikalstama veika, seksualine prievarta, seksualiniu išnaudojimu, vaikų pornografija, bendravimu su vaikais seksualiniais tikslais arba tokių nusikaltimų kurstymu, bendrininkavimu ar bandymu juos įvykdyti). Šiais ar kitais atvejais, kai norite pateikti pranešimą be galimybės nustatyti tapatybę, galite kreiptis office@bmw.lt

d) pareiškimą, patvirtinantį jūsų sąžiningą įsitikinimą, kad pranešime pateikta informacija ir teiginiai yra tikslūs ir išsamūs. 

Visus pranešimus nagrinėsime operatyviai, kruopščiai, nešališkai ir objektyviai bei nedelsdami informuosime pranešimą pateikusį fizinį ar juridinį asmenį ar subjektą apie savo sprendimą bei nurodysime visas galimas teisines priemones.

4. Informacija apie turinio apribojimus, susijusius su naudojimusi paslauga (SPA 14 straipsnio 1 dalies 3 sakinys), apie mūsų vidinę skundų nagrinėjimo sistemą (SPA 20 straipsnis) ir neteisminio ginčų sprendimo galimybes (SPA 21 straipsnis)

Toliau pateikta informacija, susijusi su mūsų vidine skundų nagrinėjimo sistema (SPA20 straipsnis) ir neteisminio ginčų sprendimo galimybėmis (SPA 21 straipsnis), taikoma tik tiems BMW teikiamų paslaugų gavėjams, kurie pagal SPA laikomi „interneto platformomis“. Šios platformos yra www.bmw.lt.

Kaip apibrėžta SPA, galime taikyti tam tikrus apribojimus mūsų tarpininkavimo paslaugų gavėjų (įskaitant fizinius ir juridinius asmenis, pateikiančius pranešimą) turiniui ar paskyroms, jei manome, kad gavėjai pažeidė įstatymą arba mūsų bendrąsias verslo ir naudojimosi atitinkamomis tarpininkavimo paslaugomis sąlygas (toliau – „Sąlygos“). Pavyzdžiui, galime nuspręsti (i) apriboti arba blokuoti gavėjo turinio matomumą, (ii) sustabdyti arba nutraukti visų arba dalies mūsų paslaugų teikimą gavėjams, (iii) sustabdyti arba uždaryti gavėjo paskyrą, (iv) apriboti gavėjo turinio monetizavimo galimybes arba (v) neleisti įmonėms naudotis savo internetinėmis prekyvietėmis, jei negalime identifikuoti (susekti) šių įmonių, kaip reikalaujama pagal SPA. Taip pat galime nuspręsti nesiimti jokių veiksmų dėl gavėjo pateikto pranešimo dėl galimai neteisėto ar mūsų Sąlygas pažeidžiančio turinio.

-       Vidaus skundų nagrinėjimo sistema:

Jei mūsų paslaugų gavėjai nesutinka su tokiu sprendimu, jie gali pateikti skundą dėl tokio BMW sprendimo per mūsų vidaus skundų nagrinėjimo sistemą. Skundai teikiami nemokamai elektroniniu paštu office@bmw.lt per 6 mėnesius nuo ginčijamo sprendimo gavimo dienos. Jei skundo nagrinėjimui reikės papildomos informacijos, su skundą pateikusiais asmenimis susisieks mūsų darbuotojai. Skundai nagrinėjami operatyviai, nediskriminuojant, kruopščiai ir nešališkai, prižiūrint kvalifikuotiems darbuotojams. Kai tik priimsime sprendimą, apie jį nedelsdami pranešime skundo pateikėjui.

-       Neteisminis ginčų sprendimas įgaliotose neteisminio ginčų sprendimo institucijose:

Siekiant išspręsti ginčus dėl pagal mūsų vidaus skundų nagrinėjimo sistemą priimtų sprendimų, yra galimybė kreiptis į vadinamąją „atestuotą neteisminio ginčų nagrinėjimo instituciją“, kaip apibrėžta SPA 21 straipsnyje. Sertifikuotos neteisminio ginčų sprendimo institucijos - tai nešališkos ir nepriklausomos ES valstybių narių sertifikuotos institucijos, įgaliotos ir kompetentingos nagrinėti joms perduotus ginčus. BMW bendradarbiaus su neteisminio ginčų sprendimo institucija pagal teisės aktų reikalavimus. Tačiau BMW neprivalo laikytis neteisminio ginčų sprendimo institucijos priimtų sprendimų.

Išsamesnė informacija apie bet kokį neteisminį ginčų sprendimą bus perduota paslaugos gavėjams, kai kuriais atvejais kartu su visais skundžiamais sprendimais.

Pirmiau pateikta informacija neapriboja paslaugų gavėjų teisių teisme pareikšti reikalavimus BMW.

5. Priemonės ir apsauga nuo piktnaudžiavimo (SPA 23 straipsnis)

Paslaugų gavėjams, kurie dažnai teikia akivaizdžiai neteisėtą turinį, pateikus išankstinį įspėjimą pagrįstam laikotarpiui sustabdysime paslaugų teikimą. Be to, per pagrįstą laikotarpį po išankstinio įspėjimo pateikimo sustabdysime pranešimų ir skundų, kuriuos per pranešimų pateikimo arba vidaus skundų nagrinėjimo sistemas pateikia fiziniai ar juridiniai asmenys arba skundų teikėjai, dažnai teikiantys akivaizdžiai nepagrįstus pranešimus ir skundus, nagrinėjimą.  Spręsdami, ar sustabdyti paslaugos teikimą, kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgdami į visus svarbius faktus ir aplinkybes, matomas iš mums prieinamos informacijos, operatyviai, kruopščiai ir objektyviai įvertiname, ar gavėjas, fizinis asmuo, subjektas arba skundo pateikėjas piktnaudžiavo. Šios aplinkybės, į kurias atsižvelgsime nustatydami, ar buvo piktnaudžiaujama ir kokia turėtų būti tinkama bet kokio sustabdymo trukmė, apims mažiausiai šiuos dalykus:

(a) akivaizdžiai neteisėto turinio elementų, pateiktų per tam tikrą laikotarpį, skaičių; 

(b) visų per tam tikrą laikotarpį pateiktų informacijos elementų ar pranešimų santykinę dalį; 

(c) piktnaudžiavimo rimtumą ir mąstą, įskaitant neteisėto turinio pobūdį ir jo pasekmių pobūdį; 

(d) kai įmanoma, nustatyti ketinimus, kurių siekė paslaugos gavėjas, fizinis asmuo, subjektas ar skundo pateikėjas.

6. Oficialūs subjektų patvirtinimai

BMW deda visas pastangas, kad 2025 m. vasario 16 d. arba anksčiau iš visų šioje svetainėje prieinamose interneto platformose produktus ir (arba) paslaugas siūlančių subjektų gautų jų oficialius patvirtinimus pagal SPA 30 straipsnio 1 dalies e punktą, pagal kuriuos šie subjektai įsipareigoja siūlyti tik tuos produktus ir paslaugas, kurie atitinka taikytinas Sąjungos teisės taisykles. Tokius patvirtinimus jau gavome iš visų subjektų, kurie nuo 2024 m. vasario 17 d. buvo įtraukti į šias internetines platformas.